Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật / Thông Tư / Thông tư Số: 05/2003/TT-BTM ngày 31 tháng 7 năm 2003

Thông tư Số: 05/2003/TT-BTM ngày 31 tháng 7 năm 2003

BỘ THƯƠNG MẠI
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 05/2003/TT-BTM Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2003

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 05/2003/TT-BTM NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ TÀI CHÍNH – BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 54/2003/TTLT-BTC-BTM NGÀY 3/6/2003 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CÓ XUẤT SỨ TỪ LÀO QUI ĐỊNH TẠI THỎA THUẬN VIÊN CHĂN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO KÝ NGÀY 13/8/2002

Căn cứ Điều 7.2, Biên bản ghi nhớ nội dung làm việc tại cuộc họp giữa kỳ năm 2003 của Phân ban hợp tác Việt Nam – Lào và Phân ban hợp tác Lào – Việt Nam ký ngày 26/6/2003;
Căn cứ vào biên bản làm việc giữa hai Đoàn chuyên viên Bộ Thương mại Việt Nam và Bộ Thương mại Lào ngày 17/6/2003;
Sau khi đã trao đổi thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính tại Công văn số 7398 TC/TCT ngày 17/7/2003;
Bộ Thương mại hướng dẫn bổ sung danh mục 12 mặt hàng kèm theo số lượng, trị giá hàng hóa có xuất sứ từ Lào được giảm giá 50% thuế nhập khẩu ưu đãi khi nhập khẩu vào Việt Nam trong năm 2003 qui định tại Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Thương mại số 54/2003/TTLT-BTC-BTM ngày 3/6/2003 như sau:

TT Tên hàng Nhóm mã số theo biểu thuế NK Đơn vị tính Số lượng –

Trị giá

1 Gỗ trạc cây, gốc cây, rễ cây m3 10.000
2 Đá Granite 2517 m3 100.000
3 Cánh kiến trắng 1301 tấn 100
4 Cánh kiến đỏ 1301 tấn 250
5 Mây chế biến 1401 tấn 2.000
6 Cây thuốc 1211 tấn 250
7 Vỏ cây tán bột làm hương 4401 tấn 300
8 Lá thuốc lá khô 2401 tấn 2.000
9 Đậu tương 1201 tấn 3.000
10 Ngô 1005 tấn 1.000
11 Nước hoa quả, kẹo 2009-1704 USD 300.000
12 Sơn 3208-3209 USD 300.000

Thông tư này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

  Phan Thế Ruệ

(Đã ký)

Thông tư Số: 05/2003/TT-BTM ngày 31 tháng 7 năm 2003