Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật / Thông Tư / Thông tư Số: 115/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016

Thông tư Số: 115/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016

Phụ lục số 4a

(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày …..tháng ….. năm 201…

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ ĐƯA CỔ PHẦN VÀO GIAO DỊCH TRÊN HỆ THỐNG GIAO DỊCH UPCOM

Kính gửi:

– Sở Giao dịch chứng khoán…(Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá)
– Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
– Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

Thực hiện Quyết định số …..ngày….tháng….năm….của …………..về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá, Ban chỉ đạo cổ phần hoá của (tên tổ chức phát hành) đăng ký thực hiện bán đấu giá cổ phần tại (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá), đăng ký cổ phần và đăng ký giao dịch cổ phần trên hệ thống giao dịch UPCoM.

1. Thông tin về Tổ chức phát hành

– Tên giao dịch (đầy đủ)

– Tên tiếng anh

– Tên viết tắt:

– Trụ sở chính:

– Điện thoại:                                                      Fax:

– Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa:

– Số tài khoản:                                                  tại Ngân hàng:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………do:………cấp lần đầu ngày…, cấp thay đổi lần thứ…. ngày……

2. Thông tin về việc tổ chức đấu giá bán cổ phần

– Số lượng cổ phần bán đấu giá:…….

– Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá:…………

3. Cổ phần đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

– Đề xuất của công ty về mã cổ phần:……………

Số lượng cổ phần đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM là số cổ phần trúng đấu giá đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

 

* Danh mục tài liệu đính kèm:

– Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp;

– Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa;

– Các thông tin về doanh nghiệp;

– …………………………………………

 

Ban chỉ đạo cổ phần hóa đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– Cơ quan quyết định cổ phần hoá;
– Lưu:

TRƯỞNG BAN
CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HOÁ

 

Phụ lục số 6a

(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………, ngày…. tháng…. năm 201…

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN
(Đối với nhà đầu tư trong nước)

Kính gửi: …………………………………………………….

Tên tổ chức, cá nhân tham gia:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                        Fax:                                          E-mail:

         

Số CMND / Số ĐKKD (đối với tổ chức):           Cấp ngày:                               Cấp tại:

           /           /    

Tên người được ủy quyền (nếu có):                                                   Số CMND / Hộ chiếu:

     

Số tài khoản tiền (nếu có):                   Chủ tài khoản:                               Ngân hàng:

         

(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền cọc cho NĐT trong trường hợp không trúng giá)

Số tài khoản chứng khoán:                        Mở tại công ty chứng khoán

     

(Số tài khoản này dùng để lưu ký chứng khoán trong trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá và thanh toán. Trường hợp nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán, công ty chứng khoán là đại lý đấu giá có trách nhiệm mở tài khoản cho nhà đầu tư)

Số cổ phần đăng ký mua:                          Bằng chữ:

     

Tổng số tiền đặt cọc:                                Bằng chữ:

     

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của

 

tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Quý Sở tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về đấu giá và kết quả đấu giá do Quý Sở công bố.

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN
Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu có)

 

Phụ lục số 6b

(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………, ngày…. tháng…. năm 201…

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN
(Đối với nhà đầu tư nước ngoài)

Kính gửi: …………………………………………………….

Tên tổ chức, cá nhân tham gia:                                                          Quốc tịch:

     

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                        Fax:                                          E-mail:

         

Số hộ chiếu / Số ĐKKD (đối với tổ chức):        Cấp ngày:                               Cấp tại:

           /           /    

Tên người được ủy quyền (nếu có):                                                   Số CMND / Hộ chiếu:

     

Số tài khoản tiền:                                Chủ tài khoản:                               Ngân hàng:

         

(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền cọc cho NĐT trong trường hợp không trúng giá)

Số tài khoản chứng khoán:                        Mở tại công ty chứng khoán

     

(Số tài khoản này dùng để lưu ký chứng khoán trong trường hợp NĐT trúng đấu giá và thanh toán. Trường hợp nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán, công ty chứng khoán là đại lý đấu giá có trách nhiệm mở tài khoản cho nhà đầu tư)

Số cổ phần đăng ký mua:                          Bằng chữ:

     

Tổng số tiền đặt cọc:                                Bằng chữ:

     

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của

 

tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Quý Sở tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về đấu giá và kết quả đấu giá do Quý Sở công bố.

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam./.

Bản sao xác nhận ủy quyền gửi kèm 

 

Xác nhận của tổ chức cung ứng
dịch vụ thanh toán

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN
Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu có)