Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật / Thông Tư / Thông tư Số: 15/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016

Thông tư Số: 15/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016

PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 1. Mục tiêu
 2. Nội dung và phạm vi nghiên cứu
 3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

(Mô tả chi tiết cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu đã thực hiện để giải quyết vấn đề đặt ra, các bước tiến hành)

 1. Kết quả nghiên cứu

(Mô tả các kết quả nghiên cứu đạt được. Đánh giá về các kết quả nghiên cứu bao gồm tính mới, giá trị khoa học, giá trị thực tiễn và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu)

 1. Thay đổi so với thuyết minh ban đầu

(Về mục tiêu, nội dung, phương pháp, kết quả nghiên cứu và tổ chức thực hiện; Nguyên nhân)

PHẦN III. KẾT QUẢ CÔNG BỐ VÀ ĐÀO TẠO

 1. Tình hình triển khai theo kế hoạch
  Nội dung, công việc Thời gian
(bắt đầu, kết thúc)
Người, đơn vị thực hiện Kết quả Số tháng quy đổi
1 Các nội dung nghiên cứu (thí nghiệm; phân tích, xử lý số liệu; chuẩn bị công trình công bố; báo cáo định kỳ, kết quả thực hiện)
1.1          
1.2          
2 Các hoạt động của đề tài (khảo sát, công tác trong nước; thực tập nước ngoài; đoàn vào; hội nghị khoa học; tọa đàm, trao đổi trong nhóm nhiên cứu, thuê khoán chuyên môn…)
2.1          
2.2          
3 Các hoạt động khác (nhận, cấp kinh phí; mua sắm, đấu thầu thiết bị)
3.1          
3.2          
4 Thành viên nhóm nghiên cứu, chuyên gia, đơn vị phối hợp, đối tác thuê khoán chuyên môn
4.1          
4.2          
 1. Kết quả của đề tài

2.1. Kết quả nghiên cứu

TT Kết quả Mô tả Ghi chú
1      
2      

2.2. Sản phẩm của đề tài

STT Tên tác giả Năm công bố Tên công trình Tên tạp chí/NXB DOI ISSN/ISBN/Mã số bằng độc quyền sáng chế.. Tình trạng
(Đã in/chấp nhận đăng)
 
1 Công trình công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín  
1.1                
1.2                
2 Công trình công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín  
2.1                
2.1                
3 Bằng độc quyền sáng chế
3.1              
3.2              
4 Bằng độc quyền bảo hộ giống cây trồng
4.1              
4.2              
5 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích
5.1              
5.2              
6 Kết quả công bố khác (nếu có)
6.1              
6.2              
                             

Ghi chú:

– Gửi kèm toàn văn các công bố trên tạp chí, hội nghị; sách chuyên khảo.

– Công trình công bố được cập nhập theo thứ tự thời gian công bố (năm gần nhất xếp lên đầu).

PHẦN IV. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ

STT Nội dung chi Kinh phí được duyệt (triệu đồng) Kinh phí thực hiện (triệu đồng) Ghi chú
A Chi phí trực tiếp      
1 Nhân công lao động khoa học      
2 Nguyên, nhiên vật liệu      
3 Thiết bị, dụng cụ      
4 Đi lại, công tác phí      
5 Dịch vụ thuê ngoài      
6 Chi phí trực tiếp khác      
B Chi phí gián tiếp      
1 Chi phí quản lý của tổ chức chủ trì      
  Tổng số:      

(Kèm theo báo cáo chi tiết tình hình sử dụng kinh phí đề tài NCUD năm….)

PHẦN V. KIẾN NGHỊ

(Về phát triển các kết quả nghiên cứu của đề tài; về quản lý, tổ chức thực hiện ở các cấp)

 


Tổ chức chủ trì đề tài
(Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu)
………….., ngày…….. tháng……. năm…….
Chủ nhiệm đề tài
(Họ tên, chữ ký)

 

Mẫu NCUD06

15/2016/TT-BKHCN

Tên đơn vị:

BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐỀ TÀI NCUD NĂM.…

Mã số đề tài:

Tên đề tài:

Họ tên chủ nhiệm đề tài:

Thời gian thực hiện theo hợp đồng:           tháng (từ       đến       )

Thời gian thực hiện sau khi gia hạn:          tháng (từ       đến       )

TT Nội dung Dự toán kinh phí được duyệt theo thuyết minh Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang Kinh phí thực cấp Kinh phí đã sử dụng Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau Ghi chú

(ghi rõ số phiếu chi, UNC, hợp đồng…, ngày tháng của chứng từ)

Kỳ này Lũy kế Kỳ này Lũy kế
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Kinh phí khoán chi

(I + II + III + IV + V)

 
I Công lao động khoa

học của các thành viên tham gia

 
1 Nguyễn Văn A                
2 …….                
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
II Đi lại, công tác phí  
1 Tàu xe đi lại                
2 Thuê chỗ ở                
3 Phụ cấp lưu trú                
  ….                
III Chi phí dịch vụ thuê ngoài  
1                  
2                  
….                  
IV Chi phí trực tiếp khác

(ghi rõ từng nội dung)

 
1 Hội nghị, tọa đàm                
2 Văn phòng phẩm                
….                  
V Chi phí gián tiếp:chi phí quản lý của cơ quan chủ trì                
B Kinh phí không khoán chi (ghi rõ tên nguyên vật liệu, thiết bị theo dự toán được duyệt) (I + II)  
I Nguyên vật liệu  
1                  
2                  
….                  
II Thiết bị, dụng cụ  
  ….                
  Tổng cộng (A + B)  

 

  ……., ngày….. tháng… năm…
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ nhiệm đề tài
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
       

 

Mẫu NCUD07

15/2016/TT-BKHCN

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số:………………… 
V/v:………………………..
Hà Nội, ngày…… tháng…. năm 20….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Tên đề tài:……………………………………………………………………………………………………..

Mã số đề tài:………………………………. Số hợp đồng:……………… ngày ký…………………

Tên chủ nhiệm đề tài:……………………………………………………………………………………..

Tổ chức chủ trì:……………………………………………………………………………………………..

Thời gian thực hiện đề tài (kể cả gia hạn nếu có):………………………………………………

Đề nghị thay đổi (ghi rõ nội dung theo HĐKH đã ký và nội dung đề nghị thay đổi)

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do đề nghị thay đổi:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị Quỹ xem xét, quyết định.

Các tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài (đối với đề tài gia hạn)

2. Lý lịch khoa học (đối với thay đổi thành viên nhóm nghiên cứu)

3. Báo cáo Quyết toán tài chính trong trường hợp đã phát sinh tài chính (đối với thay đổi đơn vị chủ trì)

4. Điều chỉnh khác (điều chỉnh về nội dung/nguyên, nhiên vật liệu trong dự toán kinh phí)

5. Các tài liệu khác (nếu có).

 

Tổ chức chủ trì
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Tổ chức chủ trì (mới)i
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Chủ nhiệm đề tài
(Ký và ghi rõ họ tên)

_______________

i Chỉ dùng trong trường hợp thay đổi tổ chức chủ trì, các trường hợp khác bỏ phần này.

1 Bỏ nội dung này đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng

2 Bỏ nội dung này đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ không có kinh phí từ nguồn khác

 • Lưu trữ
 • Ghi chú 
 • Ý kiến
 • Facebook
 • Email
 • In

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực