Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật / Thông Tư / Thông tư Số: 75/2003/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2003

Thông tư Số: 75/2003/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2003

BỘ TÀI CHÍNH
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 75/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2003

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 75/2003/TT-BTC NGÀY 04 THÁNG 08 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 18/2002/TT-BTC NGÀY 20/02/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2001/NĐ-CP NGÀY 4/6/2001 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/1998/NĐ-CP NGÀY13/5/1998 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội khoá IX thông qua ngày 10 tháng 5 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi điểm 3, mục IV, Phần C Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính như sau:

Điểm 3, mục IV, Phần C sửa lại như sau:

“3. Cơ sở kinh doanh phải nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đối với trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, thời gian nộp báo cáo quyết toán thuế là sau 45 ngày kể từ ngày có Quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền”

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và áp dụng quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2002.

  Trương Chí Trung

(Đã ký)

Thông tư Số: 75/2003/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2003

Circular No. 75/2003/TT-BTC of August 4, 2003, on corporate income tax providing guidelines on amendment of Circular 18/2002/TT-BTC of The Ministry of Finance dated 20 February 2002 providing guidelines for implementation of Decrees of the Government 26/2001/ND-CP dated 4 June 2001 and 30/1998/ND-CP dated 13 May 1998 making detailed provisions for implementation of Law on corporate income tax.