Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn doanh nghiệp / Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia

Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia

Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia của Công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Trả lời:

Điều 70 Luật doanh nghiệp quy định Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia như sau:

Trường hợp hoàn trả một phần vốn góp do giảm vốn điều lệ trái với quy định tại khoản 3 Điều 68 của Luật này hoặc chia lợi nhuận cho thành viên trái với quy định tại Điều 69 của Luật này thì các thành viên phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận hoặc phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty cho đến khi các thành viên đã hoàn trả đủ số tiền, tài sản khác đã nhận tương đương với phần vốn đã giảm hoặc lợi nhuận đã chia.

Trân trọng./.