Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn doanh nghiệp / Tư vấn thành lập công ty tài chính

Tư vấn thành lập công ty tài chính

luatngogia.net chúng tôi tư vấn điều kiện cấp Giấy phép thành lập công ty tài chính bao gồm :

thành lập công ty tài chính
dịch vụ thành lập công ty tài chính

1. Vốn điều lệ :

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần phải có đủ vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ.

2. Cổ đông sáng lập :

a) Đối với cá nhân

  • Phải là người am hiểu về hoạt động ngân hàng, có đạo đức nghề nghiệp, không vi phạm các quy định pháp luật;
  • Phải có đủ khả năng tài chính để góp vốn và cam kết hỗ trợ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần trong trường hợp Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần khó khăn về vốn hoặc thiếu khả năng chi trả (mức độ hỗ trợ do Hội đồng quản trị quyết định theo từng trường hợp cụ thể).

b) Đối với tổ chức 

  • Phải chứng minh có đủ khả năng tài chính và có cam kết hỗ trợ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần trong trường hợp Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần khó khăn về vốn hoặc thiếu khả năng chi trả, thiếu khả năng thanh khoản (mức độ hỗ trợ do Hội đồng quản trị quyết định theo từng trường hợp cụ thể);
  • Là doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu 200 tỷ đồng, tổng tài sản có 500 tỷ đồng; kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước năm xin thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.

Trường hợp là Tổ chức tín dụng phải đảm bảo: Tổng tài sản có tối thiểu 3.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 3% tổng dư nợ tại thời điểm xin góp vốn thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần; không vi phạm các qui định về an toàn trong hoạt động ngân hàng theo qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; kinh doanh có lãi trongnăm liền kề trướcnăm xin thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.

3. Người quản trị, điều hành:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 12 Quy chế 40/2007.

c) Có Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

d) Có Đề án thành lập và hoạt động khả thi.

Hồ sơ thành lập công ty tài chính

Hồ sơ xin cấp Giấy ph