Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Kinh doanh - Thương mại / Văn phòng đại diện có được hoạt động kinh doanh

Văn phòng đại diện có được hoạt động kinh doanh

Công ty em là công ty có vốn đầu tư nước ngoài có trụ sở tại Hà Nội, hiện tại Công ty em muốn mở một Văn phòng đại diện tại Miền Nam để thay mặt công ty ký kết các hợp đồng. Theo quy định của pháp luật thì Văn phòng đại diện có được tiến hành các hoạt động kinh doanh hay không?

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 18 Luật Thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của Văn phòng đại diện:

“1. Không được thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam.

  1. Chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà Luật này cho phép.
  2. Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài hoặc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 17 của Luật này.
  3. Nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  4. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, theo quy định thì Văn phòng đại diện không được tiến hành các hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi. Trong trường hợp Trưởng Văn phòng đaị diện có giấy ủy quyền hợp pháp thì Trưởng văn phòng đại diện được giao kết hợp đồng trong phạm vi ủy quyền.

Trân trọng./.