Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hình sự / Xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi

Xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi

Xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi?

Trả lời:

Điều 107 Luật hình sự 2015 quy định về Xóa án tích như sau:

  1. Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi;
  3. b) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý;
  4. c) Người bị áp dụng biện pháp tư pháp quy định tại Mục 3 Chương này.
  5. Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì đương nhiên xóa án tích nếu trong thời hạn 03 năm tính từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án mà người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới.