Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hôn Nhân & Gia Đình / Xử lý việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền

Xử lý việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền

Xử lý việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền?

Trả lời:

Điều 13 Luật HN & GĐ quy định về Xử lý việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền như sau:

Trong trường hợp việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền thì khi có yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn theo quy định của pháp luật về hộ tịch và yêu cầu hai bên thực hiện lại việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ ngày đăng ký kết hôn trước.