Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / hatuandat

hatuandat

46/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 46/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2008/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM ...

Read More »

47/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 47/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT BƯU CHÍNH CHÍNH PHỦ Căn ...

Read More »

49/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 49/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 11 NGHỊ ĐỊNH SỐ 173/2007/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA ...

Read More »

48/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 48/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI CHÍNH PHỦ Căn cứ ...

Read More »

50/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 50/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ...

Read More »

51/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 51/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN CHÍNH ...

Read More »

52/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 52/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG ...

Read More »

53/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 53/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ...

Read More »

54/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 54/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ ...

Read More »

55/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 55/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔ CHỨC PHÁP ...

Read More »