Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / hatuandat

hatuandat

70/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ  ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 70/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DẠY NGHỀ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ ...

Read More »

71/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 71/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHÍNH ...

Read More »

72/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Số: 72/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH ...

Read More »

73/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Số: 73/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ CHÍNH PHỦ ...

Read More »

74/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Số: 74/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN ...

Read More »

75/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Số: 75/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 3 NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2008/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ ...

Read More »

76/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– Số: 76/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 204/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 ...

Read More »

78/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Số: 78/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT ...

Read More »

79/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 79/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày ...

Read More »

80/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 80/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XE Ô TÔ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI CÓ TAY LÁI ...

Read More »