Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / hatuandat (page 2)

hatuandat

Thông tư Số: 10/2016/TT-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 10/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI GIỮA CHÍNH ...

Read More »

Thông tư Số: 22/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2016

BỘ XÂY DỰNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 22/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ BÃI BỎ TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH ...

Read More »

Thông tư Số: 09/2016/TT-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC BỔ SUNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU MẶT HÀNG ĐƯỜNG NĂM 2016 ...

Read More »

Thông tư Số: 23/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 07 năm 2016

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 23/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016   THÔNG TƯ BÃI BỎ TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ ...

Read More »

Thông tư Số: 08/2016/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 7 năm 2016

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ———- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2016/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁC BIỂU MẪU TRONG HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN ...

Read More »

Thông tư Số: 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 07/2016/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2016 CỦA CHÍNH ...

Read More »

Thông tư Số: 12/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 12/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 41/2012/TT-BCT NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2012 ...

Read More »

Thông tư Số: 28/2016/TT-BCA ngày 05 tháng 7 năm 2016

BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 28/2016/TT-BCA Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ VỀ VIỆC CẤP VÀ QUẢN LÝ THẺ ĐI LẠI CỦA ...

Read More »

Thông tư Số: 29/2016/TT-BCA ngày 06 tháng 7 năm 2016

BỘ CÔNG AN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 29/2016/TT-BCA Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Ở TRONG NƯỚC CHO ...

Read More »

Thông tư Số: 118/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 7 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 118/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 45/2016/TT-BTC NGÀY 03/4/2016 VÀ THÔNG TƯ SỐ 137/2015/TT-BTC NGÀY 01/9/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ ...

Read More »