Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hình sự (page 3)

Hình sự

Tư vấn pháp luật hình sự

Xóa án tích đối với pháp nhân thương mại

Xóa án tích đối với pháp nhân thương mại Trả lời: Điều 89 Bộ luật hình sự 2015 quy đinh về Xóa án tích đối với pháp nhân thương mại như sau: Pháp nhân thương mại bị kết án đương nhiên được xóa án tích nếu trong thời hạn 02 ...

Read More »

Hình phạt khi pháp nhân phạm nhiều tội

Quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội/ Trả lời: Điều 86 Bộ luật hình sự 2015 quy định về  Quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội như sau: Khi xét xử cùng 01 lần pháp nhân ...

Read More »

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân? Trả lời: Điều 85 Bộ luật hình sự 2015 quy định về Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại như sau: Chỉ các tình tiết ...

Read More »

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng với pháp nhân

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng với pháp nhân? Trả lời: Điều 84 Bộ luật hình sự 2015 quy định về Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại như sau: Các tình tiết sau đây ...

Read More »

Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân

Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội? Trả lời Điều 82 Bộ luật hình sự 2015 quy định về Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội như sau: Tòa án có thể quyết định ...

Read More »

Hình phạt đối với pháp nhân thương mại

Những hình phạt nào có thể được áp dụng khi pháp nhân thương mại phạm tội? Trả lời: Căn cứ quy định tại các Điều 77, Điều 78, Điều 79, Điều 80, Điều 81 thì khi pháp nhân thương mại phạm tội, pháp nhân đó có thể bị áp dụng ...

Read More »

Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân

Pháp nhân có thể chịu trách nhiệm hình sự đối với những tội nào? Trả lời: Điều 76 Bộ luật hình sự 2015 quy định về Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại như sau: Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình ...

Read More »

Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại Trả lời: Điều 75 Bộ Luật hình sự 2015 quy định về Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại như sau: Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi ...

Read More »

Hoãn chấp hành hình phạt tù

Quy định về Hoãn chấp hành hình phạt tù Trả lời: Điều 67 Bộ luật hình sự 2015 quy định về Hoãn chấp hành hình phạt tù như sau: Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây: a) Bị ...

Read More »

Điều kiện được tha tù trước thời hạn

Điều kiện để được tha tù trước thời hạn? Trả lời Căn cứ quy định tại Điều 66 Bộ luật hình sự 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện thì: Người đang chấp hành án phạt tù có thể được tha tù trước thời hạn khi có ...

Read More »