Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn đầu tư / Đăng bố cáo thành lập cty

Đăng bố cáo thành lập cty

Đăng bố cáo thành lập cty là hoạt động đăng tin trên cổng thông tin quốc gia về dkkd sau khi đã nhận được giấy đăng ký doanh nghiệp.

  • Thời hạn phải đăng bố cáo thành lập cty là trong 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh
  • Nội dung của đăng bố cáo theo mẫu bố cáo thành lập cty dưới đây

Mẫu bố cáo thành lập cty

THÔNG TIN ĐĂNG BỐ CÁO

Lý do đăng báo: Thành lập/thay đổi ĐKKD/giải thể/mất giấy tờ/v.v………………………
Tên CTy:………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….
Số GPKD: …………………………Ngày cấp: ……………………………………………
Người Đại diện:………………………………………………………………………………………
Ngành nghề KD:  (ngành nghề chính)………………………………………………………….
Vốn điều lệ: ………………………………………………………………………………
Lưu ý: Nếu thay đổi ĐKKD thì cần ghi rõ thông tin thay đổi mới và thông tin cũ.