Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Đất Đai / Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Các trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất

Trả lời:

Căn cứ Điều 55 Luật đất đai 2013 về giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định:

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

  1. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;
  2. Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
  3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
  4. Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.