Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn doanh nghiệp / Mua lại phần vốn góp

Mua lại phần vốn góp

Tôi là thành viên góp vốn của một công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. Trong trường hợp tôi không tán thành một số nghị quyết của Hội đồng thành viên về việc cơ cấu, tổ chức lại công ty. Tôi có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của tôi hay không?

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 52 Luật doanh nghiệp quy định về Mua lại phần vốn góp, cụ thể:

  1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:
  2. a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
  3. b) Tổ chức lại công ty;
  4. c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

  1. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
  2. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Như vậy, khi chuyển nhượng phần vốn góp của mình bạn phải thực hiện theo quy định như trên.

Trân trọng./.