Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật / Thông Tư / Thông tư Số: 111/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2016

Thông tư Số: 111/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2016

BẢNG KÊ HẠCH TOÁN, GHI THU GHI CHI VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính)

(Áp dụng đối với dự án chỉ có tài khoản cấp 1)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam/đồng ngoại tệ

Nội dung khoản chi/Ngưi thụ hưởng Ngàygiảingânchongườithụhưởng Số tiền thực rút quy ngoại tệ (tên ngoại tệ) Tỷ giá Quy đổi VND (đơn vị:…đồng) Phân loại theo nguồn vốn (NSTW hoc NSTW hỗ trợ có mục tiêu cho NSĐP) Giấy đềnghị hạch toán giải ngân được KBNN xác nhn Lệnh chi hạch toán NSNN của KBNN Hình thức rút vốn Ghichú(*)
ĐTPT Sựnghiệp Cho vay lại ĐTPT Sựnghiệp Cho vay lại Số Ngày Số Ngày
Đơn rút vốn số…                            
                             
                             
                             
Tổng cộng:                            

 


Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày…… tháng…… năm….….
Chủ dự án
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú: bảng kê tổng hợp lập gửi kèm đơn rút vốn đối với các dự án. Tùy theo tính chất các khoản chi, chủ dự án kê rõ các khoản chi của từng dự án thành phần để làm cơ sở đối chiếu với các Phiếu hạch toán NSNN được KBNN xác nhận.

Mỗi niên độ ngân sách lập một bảng kê riêng.

Trường hợp dự án vay lại theo tỷ lệ thì báo cáo số vốn vay lại theo tỷ lệ để phục vụ đối chiếu.

 

    Phụ lục số 03
Chủ dự án:……

Tên dự án:…………………………………………………………

Cơ quan cho vay lại:

Nhà tài trợ:

Niên độ:

 

 

BÁO CÁO SAO KÊ RÚT VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính)
(kèm theo đơn rút vốn số……, cho giai đoạn từ ngày… đến ngày…)

(Áp dụng cho chương trình, dự án vay lại)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam/đồng ngoại tệ

Nội dung khoản chi/Người thhưởng Ngày giải ngân cho người thhưởng Số tiền ngoại tệ Quy VNĐ Tỷ giá Phương thứcgiảingân Ghi chú
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Tổng số            

 

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ dự án
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú: Mỗi niên độ ngân sách lập một bảng kê riêng.

 

    Phụ lục 04
Tên cơ quan chủ quản

Chủ dự án:………

Tên dự án:…………………………………………………

Niên độ:  

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN VAY ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính)

(Kỳ báo cáo quý…/20…)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam/đồng ngoại tệ

Nguồn vốn vay Nhà tài trợ/Số hiệu khoản tài trợ D toán vốn năm được giao Thực hiện Quý…/2016 Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo Ghichú
ĐTPT Sự nghiệp Cho vay lại ĐTPT Sự nghiệp Cho vay lại
ĐTPT Sựnghiệp Chovaylại GiátrịKLHT Giátrịgiảingân GiátrịKLHT Giátrịgiảingân Giá trị KLHT Giátrịgiảingân Giá trị KLHT Giátrịgiảingân Trongđó, số đã được hạch toán GiátrịKLHT Giátrịgiảingân Trong đó, số đã được hạch toán GiátrịKLHT Giátrịgiảingân Trong đó, số đã được hạch toán
I. Vốn vayODA                                        
Số tiềnngoại tệ                                        
Quy VNĐ                                        
II. Vốn vay ưu đãi                                        
Số tiềnngoại tệ                                        
Quy VNĐ                                        
Tổng I+II                                        
Số tiền ngoại tệ                                        
Quy VNĐ                                        

 


Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày…… tháng…… năm………
Chủ dự án
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

 

Tên cơ quan chủ quản

Niên độ:

Phụ lục 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VÀ HẠCH TOÁN, GHI THU GHI CHI VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính)

(Kỳ báo cáo từ 01/01/20… – 30/6/20…); (Kỳ báo cáo từ 1/7/20… – 31/12/20…)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam/đồng ngoại tệ

Dự án Nhà tài trợ/Số hiệu khoản tài trợ Dự toán vốn năm được giao Thực hiện kỳ báo cáo Lũy kể từ đầu năm đến kỳ báo cáo Ghi chú
ĐTPT Sự nghiệp Cho vay lại
ĐTPT Sựnghiệp Chovay lại Giá trị KLHT Giá trị giải ngân Giá trị KLHT Giá trị giải ngân Giá trị KLHT Giátrịgiảingân ĐTPT Sựnghiệp Chovaylại Tổng số Trong đó, số đã xác nhận hạch toán
I. Vốn vay ODA                                
Dự án…                                
Dự án…                                
Tng (bng ngoại tệ)                                
Quy VNĐ                                
II. Vốn vay ưu đãi                                
Dự án…                                
Dự án…                                
Tổng (bằng ngoại tệ)                                
Quy VNĐ                                
III. ODA viện trợ không hoàn li                                
Dự án…                                
Dự án…                                
Tổng (bằng ngoại tệ)                                
Quy VNĐ                                
Tổng I+II+III (ngoại tệ)                                
Quy VNĐ                                

 


Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày…… tháng…… năm………
Cơ quan chủ quản
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

 

 

Cơ quan chủ quản:   Phụ lục 06
Chủ dự án:……… Nguồn vốn:  
Tên dự án: ………………………………………………………  

 

BÁO CÁO KẾT THÚC RÚT VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam/đồng ngoại tệ

Đơn rút vốn Ngày nhà tài trợ giải ngân Số tiền ngoại tệ Tỷ giá Quy VNĐ Phương thức giải ngân Ghi chú
           
           
Tng năm 20…            
           
           
Tng năm 20…            
           
           
             
             
             
Tổng số            

 


Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày….. tháng…… năm….…..
Chủ dự án
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)