Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn đầu tư / thủ tục dkkd hộ cá thể, cửa hàng

thủ tục dkkd hộ cá thể, cửa hàng

Khái niệm hộ kinh doanh cá thể
Căn cứ vào điều 52 Nghị định 43/2010 về đăng ký doanh nghiệp, người muốn đkkd hộ cá thể phải gửi yêu cầu đến cơ quan cấp quận huyện nơi dkkd.
1. Hộ kd cá thể sẽ không thể dkkd tại nhiều địa điểm khác nhau, sử dụng dưới 10 nhân viên. không sở hữu dấu và có trách nhiện toàn phần đối với hoạt động kinh doanh.
2. Một số hộ và loại hình không cần dkkd đó là: sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, bán hàng rong, kinh doanh lưu động, dịch vụ có thu nhập thấp…
3. hộ cá thể sử dụng trên 10 nhân viên phải đăng ký thành lập công ty

Thủ tục đkkd hộ cá thể, cửa hàng:
hồ sơ dkkd hộ cá thể, cửa hàng bao gồm:
– Tên hộ kd và địa chỉ kd.
– Ngành nghề
– Vốn điều lệ
– Số CMT, địa chỉ cư trú.
– chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề có điều kiên)

Mẫu đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (mẫu dkkd hộ cá thể)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

…., ngày … tháng … năm………

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

 

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………..…………….. Giới tính: ……………….

Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ……………………………….

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: …../……/…….. Nơi cấp: ……………………………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ………………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../……/…… Ngày hết hạn: ……/……/…… Nơi cấp: ……………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………. Fax: ……………………………………………………

Email: ………………………………………. Website: …………………………………………….

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………

2. Địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………. Fax: …………………………………………….

Email: …………………………………………… Website: ………………………………………

3. Ngành, nghề kinh doanh: ………………………………………………………………………………..

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số(bằng số; VNĐ): ……………………………………………………………………………………….

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

– Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

– Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
– ………………
– ………………
– ……………….
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)